സ്വപ്നങ്ങളാണ്‌ ജീവിതത്തിന്‍റെ പ്രതീക്ഷ,
നല്ല പ്രതീക്ഷകളാണ്‌ ജീവിതത്തിന്‌ ശക്തി
ഇന്നത്തെ പ്രതീക്ഷകളാണ്‌ നാളത്തെ ജീവിതം
ഇന്നലെയുടെ നഷ്ടം ഇന്ന് നേട്ടമാണ്‌
ഇന്നത്തെ നേട്ടം നാളെയുടെ നഷ്ടവും!
ഇന്നലെയുടെ വേദന ഇന്ന് സാന്ത്വനമണ്‌
ഇന്നലെ മരണം
ഇന്ന് ജീവിതം
നാളെ...??!!


ആയതിനാല്‍ ...

കൂട്ടുകാരുടെ സ്വപ്നമാവുക,
സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷയാവുക,
നഷ്ടപ്പെട്ടവന്‌ നല്കുക,
വേദനിക്കുന്നവന്‌ സാന്ത്വനമാവുക,
ദുര്‍ബലന്‌ ശക്തി പകരുക,
ജീവിതമില്ലാത്തവന്‌ ജീവിതമാവുക..!0 comments:

Popular Posts

Followers

There was an error in this gadget
Powered by Blogger.