ഒരു സുഹൃത്ത് ഇ മെയ്‌ല്‍ അയച്ചു തന്നത് :

Most 'First Class' students get technical seats, some become Doctors and some Engineers. 
  * The 'Second Class' pass, and then get MBA
become Administrators and control the 'First Class'.

* The 'Third Class' pass, enter politics and Become Ministers and control both.
 * Last, but not the least, The 'Failures' join the underworld and control all the above.

And those who do not attend any school,  become
Swamis and Gurus and Everyone goes to them...!!
 

Off course….Exaggeration is there!!!
But, Is there any truth in it? What you think..?
MMShafi Kalpakancheri
[AbuGhazzali]
mayyeri@gmail.com

---------- Forwarded message ----------
From: shameem rahiman <................>
Date: Mon, Oct 17, 2011 at 9:11


1 comment:

  1. അതിശയോക്തി ഒഴിവാക്കിയാല്‍ തന്നെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അനാവൃതമാണ്..!
    വര്‍ത്തമാനകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടൂന്നു..!

    ReplyDelete

Popular Posts

Followers

There was an error in this gadget
Powered by Blogger.